Wetgeving

De Belgische reglementering (16 januari 2006)

 

Deze reglementering verplicht de onderneming op te treden:

 

 • wanneer het piekgeluidsdruk meer dan 112Pa bedraagt.
 • wanneer het dagelijkse, gemiddelde geluidsniveau van continu, fluctuerend en intermitterend lawaai méér dan 80 dB(A) bedraagt. Het betreft hier dus niet het geluidsniveau op een bepaald moment maar wel het gemiddelde geluidsniveau over een hele dag, d.w.z. het geluid dat dag na dag, jaar na jaar doofheid kan veroorzaken.

 

De werkgever dient volgende maatregelen te nemen:

 

 • vanaf de onderste actiewaarde: 80 dB(A):
 • blootstellingswaarden gemeten zonder rekening te houden met het gebruik van PBM
 • opleiding en voorlichting van het personeel dat hieraan blootgesteld is
 • het ter beschikking stellen van aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • 5 jaarlijkse gezondheidsbeoordeling met audiometrie

 

 • vanaf de bovenste actiewaarde: 85 dB(A)
 • blootstellingswaarden gemeten zonder rekening te houden met het gebruik van PBM
 • opleiding en voorlichting van het personeel dat hieraan blootgesteld is
 • verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door het personeel
 • maatregelen treffen om lawaai te verminderen
 • signalisering/afbakening van de gevarenzones
 • 3 jaarlijkse gezondheidsbeoordeling met audiometrie

 

 • de grenswaarde: 87 dB(A) mag niet worden overschreden
 • blootstellingswaarden gemeten waarbij rekening te houden met het gebruik van PBM
 • onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling onder de grenswaarde te brengen
 • oorzaak overschrijding identificeren
 • beschermings- en preventiemaatregelen aanpassen om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt
 • jaarlijkse gezondheidsbeoordeling met audiometrie

 

(bron : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - www.meta.fgov.be)

 

Ondanks deze richtlijnen zijn er nog geen aanwijzingen dat het probleem van lawaai op de werkvloer onder controle is. Er is nog geen afname van het aantal beroepsziektemeldingen van lawaaislechthorendheid. Vele ondernemingen onderschatten problemen van het gehoor op de werkvloer.

 

Dat kan anders!

 

OORzaak helpt u graag met door het maximale ondersteunen van uw lawaaipreventiebeleid. Zo zijn uw medewerkers optimaal beschermd en voldoet u eenvoudig aan de Belgische reglementering.

 

Wetgeving

Email : bart@oorzaak.info

cecile@oorzaak.info

Telefoon : +32 (0)53/805833

+32 (0)496/390750

© 2017 OORzaak